Novosti

Proverite naše ažurirane podatke

Kupoprodaja nepokretnosti

obligaciono pravo u Novom Sadu

Poštovani, želim da kupim nekretninu koju prodaju naslednici, 5 njih, svi su saglasni i imaju nasledna rešenja, ali nisu upisani u katastar. Da li mogu izvršiti prenos nekretnine iako oni nisu upisani u katastar?

Poštovani, shodno članu 85. stav 2. Zakona o državnom premeru i katastru (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2009, 18/2010, 65/2013 i 15/2015 – odluka US) upis se dozvoljava i protiv lica koje nije upisani prethodnik, ako se uz zahtev prilože isprave kojima se dokazuje pravni kontinuitet između lica protiv kojeg se traži upis i upisanog prethodnika.U Pročitaj više

Poštovani, živim u zgradi,u ulazu sa 40 stanova, 4 garaže i jednom bivšom smećarom (zajednička prostorija u prizemnom nivou, između garaža, gde je nekada stajao kontejner za smeće, ima je svaki ulaz) koja je preuređena u garažu i nju godinama rentiramo jednom automehaničaru. Taj automehaničar nam je skoro izneo ponudu (skupštini stanara čiji sam ja podpredsednik) da želi da otkupi tu bivšu smećaru,preuređenu u garažu. Ne znamo koji je postupak otuđivanja te zajedničke prostorije i ko ima prednost (automehaničar je čak ove godine kupio stan u našem ulazu). Koja je procedura za ustupanje te prostorije i da li postoji neki univerzalni formular ili obrasci i gde ih nabaviti?

Poštovani, status prostorije(smećare) je da je to zajednička, nedeljiva svojina. Postupak je sledeći: 1.Odluku o pripajanju donosi skupština stambene zgrade (kao organ stambene zgrade) saglasnosću vlasnika stanova, odnosno drugih posebnih delova zgrade (lokala i garaža) kojima pripada više od polovine ukupne površine stanova i drugih Pročitaj više

Poštovani, prodajem stan pa me interesuje nekoliko stvari. Imam suprugu i sina od 19 godina kao i bivšu suprugu i ćerku sa njom od 30 godina. Ja sam stan nasledio od pokojnih roditelja. U slučaju prodaje stana da li će se zahtevati saglasnost od nekih gore navedenih lica (supruge, bivše supruge, nekog deteta)? Da li iko od njih ima pravo na neki deo stana dok sam ja živ, uzevši u obzir da sam se oženio drugom suprugom 1994. a stan nasledio 2004. godine, a opet stan dobijen iz naslednog prava?

Poštovani, Niko od navedenih osoba nema prava ukoliko je stan samo u Vašem vlasništvu, Vi možete raspolagati tim stanom, kako god želite. Mladi Pro Bono Pročitaj više

Poštovani, Moj suprug je izgubio oca. Kao zakonski nasljednici porodične kuće i zemlje proglašeni su moj suprug, njegov brat i njihova majka 1/3. Moj suprug, ja i naše dvoje maloljetne djece ne živimo u toj porodičnoj kući, ali provodimo vrijeme u njoj (za vreme praznika i sl.). S obzirom da se sada i brat od mog supruga oženio i da njegova supruga pravi određene probleme prilikom našeg dolaska, zanima me kome mogu da se obratim u slučaju da me fizički onemogućava da koristim imovinu? Na koji način se ovakve situacije rješavaju? I da li moj suprug kao vlasnik 1/3 dijela može pokrenuti postupak prodaje imovine u slučaju da ne bude saradnje od strane ostalih vlasnika?

Poštovana, Prema članu 14. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa (“Sl. list SFRJ”, br. 6/80 i 36/90, “Sl. list SRJ”, br. 29/96 i “Sl. glasnik RS”, br. 115/2005 – dr. zakon) suvlasnik ima pravo da stvar drži i da je koristi zajedno sa ostalim suvlasnicima srazmerno svom delu, ne povređujući prava ostalih suvlasnika. U slučaju povrede tog Pročitaj više

Poštovani, imam jedan problem da vam obrazložim i ako možete da me posavetujete, ovakav je problem: kupio sam kuću i sada su mi stigli računi za stari obračun električne energije i RTV pretplate koji iznose X din pa me interesuje da li je obaveza prodavca da isplati sve to, čuo sam da po zakonu svi računi moraju biti nulirani? Hvala unapred

Poštovani, Prethodni vlasnik kuće je dužan da isplati sve račune za električnu energiju i RTV pretplate koje su postojeće za period u kom se on u katastru nepokretnosti vodi kao vlasnik te nepokretnosti (u Vašem slučaju ta nepokretnost je kuća). Dakle ta potraživanja postoje prema prethodnom vlasniku, i za isplatu tih računa obratite Pročitaj više

Poštovani, plac smo kupili 198X.g. ugovor je napisam i overen, izmirene su sve obaveze prema prodavcu iste godine, plaćene su takse za prenos placa na moje ime. Sada kad sam izvadio posedovani list vlasnik je i dalje isti covek od koga sam kupio plac, samo sto je on u medjuvremenu preminuo pa je to prešlo na njegovu ženu i sinove. Kako je to moguće? Šta treba da uradim da bi plac koji sam uredno platio, pređe na moje ime? Napominjem da imam sve originalne uplatnice iz te godine gde sam platio i prenos, uredno i predao? Hvala Vam

Ljudi uglavnom misle da se potpisanim i overenim ugovorom u sudu postaje vlasnik nepokretnosti (placa), međutim potrebno je izvršiti prenos vlasništva u katastar nepokretnosti (nekada u zemljišne knjige). Ovakva situacija je očekivana jer  Vi niste izvršili takav prenos. Sada je potrebno da upravo izvršite takav prenos odnosno upis placa u Pročitaj više

Poštovani, Moj otac je kupio plac 1978. godine. Ugovor o kupoprodaji nije overen u sudu. Od te godine nesmetano koristi navedeni plac, izgradio je kuću, plaća porez na kuću i građevinsko zemljište, priključen je na električnu, vodovodnu, kanalizacionu mrežu i sl. Čovek od kog je plac kupljen je preminuo pre više od 15 godina. Naslednici tog čoveka prilikom ostavinske rasprave predmetnu parcelu uopšte nisu obuhvatali ostavinskim rešenjem jer su računali da je to prodato. Nikakvih problema sa naslednicima oko ovog pitanja nismo imali jer oni ne poriču da je to njihov otac prodao, i pristaju da to potvrde pred sudom ako treba. Na koji način moj otac može da dokaže pravo svojine i da se upiše u katastar? Da li je u ovom slučaju moguće sticanje prava svojine održajem? Unapred zahvalan.

Poštovani, Zakon o prometu nepokretnosti (”Sl. glasnik RS”, br. 42/98 I 111/2009) u članu 4. predviđa da se ugovor o prometu nepokretnosti  zaključuje u pisanoj formi a potpisi ugovarača se overavaju od strane suda. U istom članu zakon predviđa da ukoliko potpisi ugovarača nisu overeni sud može da prizna pravno dejstvo ugovora. Uslovi Pročitaj više

Zdravo! Samo me interesuje sledeće: otac i majka će da mi daju punomoćje da prevedem kuću na svoje ime, ali majka će da zadrži pravo da koristi potkrovlje dok je živa – da se izrazim tačno kao oni. Sad mene interesuje: ukoliko ja odlučim da prodam kuću, da li će trebati ikakva dozvola od majke ili recimo potpis i tome slično, da li će biti ikakve prepreke da ja tu kuću nesmetano prodam bez njenog učesća i davanja dela novca njoj? Hvala unapred

Poštovani/a, U Vašem slučaju bi trebalo da zaključite sa roditeljima ugovor o poklonu kuće. Imajte na umu da  ugovori o prometu nepokretnosti (u Vašem slučaju poklon kuće) moraju biti zaključeni u pisanoj formi i overeni u sudu.Tim ugovorom na Vas bi se prenelo pravo svojine, dok bi se istim ugovorom uspostavilo doživotno Pročitaj više

Poštovani, Molim Vas! 1984. god. kupio sam jednu malu porodičnu kuću i garažu, od zemljišnoknjižnog vlasnika koji je te svoje nekretnine nasledio nakon smrti svoje majke. Garaža se vodi kao privremeni objekat. Posedujem privremeno odobrenje i građevinsku dozvolu od 1962. god. koje glasi na ime njegove pokojne majke. U mome vlasničkom listu garaža se vodi bez dokaza o vlasništvu. Ovih dana podneo sam zahtev za legalizaciju. Građevinsko-komunalno odeljenje opštine na čijoj se teritoriji nalaze nepokretnosti, pored ostalog traže mi: dokaz o pravu vlasništva, s obzirom da se odobrenje vodi na ime pokojnice. Moje pitanje glasi: šta još mogu ili moram da im pružim kao dokaz o pravu vlasništva osim kupoprodajnog ugovora, u kome je i garaža predmet nepokretnosti, a na osnovu kojeg sam se ja uknjižio? Unapred hvala.

Poštovani, Na osnovu člana 20. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa (“Sl. list SFRJ”, br. 6/80 i 36/90, “Sl. list SRJ”, br. 29/96 i “Sl. glasnik RS”, br. 115/2005), pravo svojine stiče se po samom zakonu, na osnovu pravnog posla i nasleđivanjem. Vi ste nepokretnost stekli na osnovu pravnog posla tj. kupoprodajnog ugovora, ali kao dokaz Pročitaj više

Poštovani, da li mogu da kupim nepokretnost (stan) od prodavca koji ima Ugovor o poklonu sa svojom majkom koja je u katastru nepokretnosti upisana kao vlasnik 1/1 i na koji način se mogu upisati ja kao vlasnik nepokretnosti? Hvala

Poštovani/a, Da biste izvršili upis prava svojine u katastar nepokretnosti, potrebno je da postoji veza između lica na koje je nepokretnost upisana i Vas. Dakle, biće potrebno da dostavite  punovažan ugovor o poklonu nepokretnosti (koji je sastavljen u pisanom obliku i overen od strane suda) između prodavca i njegove majke, kao i Pročitaj više